Blog

PROJEKTI

OPIS PROJEKTA

Nasip Srijane Radovici nalazi se na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionici Bisko- Šestanovac u dužini od 1 km, nagiba 1:1.5. Izgraden je od zbijenog kamenog materijala koji je obložen zemljanim slojem. U cilju sanacije degradiranog krajobraza i ponovnom uspostavom narušenog ekosustava, površine nasipa obložene su zemljom u sloju od 30 cm. Zbog stabilizacije tla i zaštite od erozije, prije sadnje i hidrosjetve, pokos se oblaže Biomac prekrivacem koji je graden od biorazgradivih vlakana, celuloze i polipropilenske mreže, te žicanom mrežom dim. 8×10 cm. Nasip se nalazi u Dalmatinskoj zagori, specificnih submediteranskih klimatskih uvjeta. Okolna vegetacija spada u fitocenozu bijelog graba i hrasta medunca. Stoga je pri krajobraznom oblikovanju devastiranog okoliša odabrana autohtona dendroflora koja je pogodna za sanaciju erozije a ujedno otporna na specificne klimatske i pedološke uvjete. Za sanaciju su korištene drvenaste vrste poput: Colutea arborescens, Cotinus coggygria, Paliurus spina-christi, Prunus mahaleb, Hedera helix i dr. Krajobraznom sanacijom nastoji se obnoviti ošteceno prirodno podrucje, poboljšati vizualne kvalitete nasipa te reintegrirati cestu u okoliš.